Řešitelský tým

Ing. Jaromír Adamec

vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1995 se jako daňový poradce věnuje daňovému poradenství. Aktivně se podílí na práci Sekce odborného kolegia Komory daňových poradců ČR pro zdaňování neziskových organizací a od roku 1997 je též auditorem – členem Komory auditorů ČR. Specializuje se na účetnictví, daně a audit nevládních neziskových organizací. V současné době působí jako auditor a daňový poradce ve společnosti ADAMEC AUDIT s.r.o. Je členem Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Příležitostně přednáší o účetnictví, auditu a daních neziskového sektoru a časopisecky publikuje k této problematice. Je spoluautorem zákona č. 231/2010 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Doc. MgA. Jan Burian

je ředitelem vícesouborového plzeňského Divadla J. K. Tyla, jehož repertoár zahrnuje činohru, operu, balet, muzikál a operetu. Jeho podobu formuje v této funkci již sedmnáct let. V r. 1984 ukončil studium divadelní režie na pražské DAMU, v posledním roce studií působil jako režisér v Satirickém divadle Večerní Brno. Do svého prvního angažmá nastoupil jako režisér v Divadle O. Stibora v Olomouci. V r. 1989 se stal šéfem plzeňské činohry. V r. 1991 – 95 pracoval jako režisér v Divadle na Vinohradech, v květnu 1995 se stal ředitelem Divadla J. K. Tyla v Plzni. V r. 2002 hostoval jako první český režisér v divadle MCHAT, kde nastudoval hru P. Kohouta Nuly. Od r. 1990 je pedagogem oboru režie na Divadelní fakultě AMU, od r. 1992 vedoucím katedry činoherního divadla, od r. 2004 docent. Dále je ředitelem Mezinárodního festivalu Divadlo, viceprezidentem národního střediska ITI – UNESCO, viceprezidentem Unie zaměstnavatelských svazů a předsedou Asociace profesionálních divadel ČR.

PhDr. Ondřej Černý

Nar. 1962 v Praze, studia na FF UK (obor knihovnictví a vědecké informace) ukončena v roce 1986. V letech 1987 – 1990 pracoval v dokumentaci Divadelního ústavu jako dokumentarista. V letech 1990–95 působil jako redaktor nově založeného časopisu Svět a divadlo. Od 1. ledna 1996 do března 2007 byl ředitelem Divadelního ústavu v Praze a ředitelem Pražského Quadriennale. Od 1. dubna 2007 do 7. září 2012 byl ředitelem Národního divadla. Je členem Umělecké rady AMU, členem Rady Národního muzea a korespondenčním členem Saské akademie umění. Spolupracuje s Pražským divadelním festivalem německého jazyka.

JUDr. Lenka Deverová

je advokátka, která se specializuje na problematiku organizací občanského sektoru včetně problematiky veřejné prospěšnosti. Podílela se na procesu transformace pražských divadel v 1. etapě, v roce 2009–10 na řešení projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR. Spolupracovala se sdružením Iniciativa pro kulturu. V současné době se jako spoluautorka podílí na zpracování komentářů k novému občanskému zákoníku. Je autorkou řady odborných článků a publikaci. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře studií občanské společnosti FHS UK, kde se specializuje na problematiku vytváření právního rámce pro občanský sektor.

Jindřich Gregorini

Ředitel Divadla na Vinohradech (2000 – 2012),  přednáší na katedře produkce DAMU.

Štěpán Kubišta (*1978)

vystudoval katedru produkce pražské DAMU a je absolventem European Diploma for Cultural Project Management. Od konce 90. Let byl 6 let spolumajitelem agentury Joe´s Garage a předsedou o.s. Pohyblivý klub. V roce 2004 absolvoval pracovní stáž v Castillo Theatre v NYC a poté nastoupil jako vedoucí obchodního oddělení Laterny magiky. Následně se stal vedoucím odboru vnějších vztahů a odboru produkce Národního divadla. Od ledna 2010 je ředitelem Nové scény Národního divadla. Je členem o.p.s. Dny české státnosti a členem komise Rady HMP pro udělování grantů.

MgA. Michal Lázňovský (*1977)

vystudoval obor produkce na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a jeho profesní dráha je se školou spjata dodnes. Od studií je ředitelem fakultního divadla DISK. V roce 2007 na katedře produkce začal působit jako pedagog a v roce 2008 se stal jejím vedoucím. Vedle toho je od roku 2007 předsedou správní rady Zahrada o.p.s. a řídil řadu vzdělávacích a kulturních projektů.

Pavla Petrová

je ředitelkou Institutu umění – Divadelního ústavu. Zároveň vykonává funkci ředitelky Pražského Quadriennale a výkonné ředitelky Českého centra mezinárodní nevládní organizace ITI. Mimo jiné je rovněž členkou České komise UNESCO a členkou Sektorové rady pro kulturu. Je rovněž aktivní v mezinárodních strukturách. Je členkou Expertní pracovní skupiny členských zemí EU pro otázky mobility umělců a dalších kulturních pracovníků při Evropské komisi v Bruselu nebo členkou správní rady mezinárodního networku On the Move. Je autorkou každoročně vydávaného národního profilu České republiky v Kompendiu kulturních politik a trendů v Evropě, které vydává Rada Evropy.

Petr Prokop (*1977)

je pedagogem katedry produkce a proděkanem pražské DAMU. Byl výkonným ředitelem Festivalu pouličního divadla 2001, zástupcem hlavního manažera PQ 07 a producentem projektu Srdce PQ v roce 2003, producentem festivalu 4 dny v pohybu (2004 – 2006) a v letech 2008 – 2009 manažerem českého pavilonu pro EXPO 2010 v Šanghaji. V letech 2009–12 působil jako hlavní manažer Pražského Quadriennale 2011. Pracoval pro marketingové agentury, agentury pořádající koncerty i neziskové organizace v České republice (Transparency International). Je zakládajícím členem, producentem a jedním z hlavních umělců divadla Vosto5, jedné z předních skupin českého alternativního divadla.

Mgr. Jana Soprová (*1955)

divadelní kritička a publicistka

Absolventka FF UK v oboru divadelní a filmová věda. Od roku 1988 působila jako redaktorka Dramatického umění a Scény. Byla dlouholetou redaktorkou odborných publikací v České televizi (1990–1995, 2000–2004). Od roku 2006 zastává funkci šéfredaktorky měsíčníku MDP. Od 90. let působí jako kulturní publicistka a recenzentka v médiích (mj. Lidové noviny, MF Dnes, Divadelní noviny, Amatérská scéna, Český rozhlas – Vltava, Česká televize – pořad Divadlo žije) a jako redaktorka se pravidelně podílí na bulletinech v rámci festivalů Jiráskův Hronov, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim. Patnáct let je pedagogem dějin divadla na Vyšší odborné škole herecké, má na kontě mj. přednáškovou činnost v oblasti divadla (Muzeum hl. m. Prahy ad.). Je členkou FITES, Syndikát novinářů, Nominační komise televizní ceny Elza, Nominační komise Ceny Divadelních novin a Grantové komise hl. m. Prahy v oboru divadlo.

Jiří Sulženko (*1980)

kulturní manažer a pedagog

Patří k zakládajícím členům týmu kulturního centra Zahrada, který působil na Jižním Městě v Praze do listopadu 2012. Spoluzaložil festival Street For Art, který je jediným festivalem o veřejném prostoru a komunitním umění v České republice a prezentuje tak různé formy uměleckých zásahů do veřejného prostoru. Jiří Sulženko je absolventem katedry produkce pražské DAMU, působil jako marketingový manažer Divadla Archa a manažer divadelního uskupení SKUTR. Od roku 2009 je pedagogem katedry produkce na DAMU v Praze, aktuálně členem Akademického senátu AMU.

Ondřej Svoboda

pracuje od r. 1997 v Divadelním ústavu, zabývá se oblastí dokumentace divadla, databází a internetových prezentací. Od r. 2011 pracuje jako zástupce ředitelky pro útvar Divadelního ústavu. Vedl několik projektů zaměřených na digitalizaci a zpřístupnění fondů z oblasti divadla (divadelní fotografie, scénografie ad.) a mapování historie divadelní architektury. Podílel se na realizaci mezinárodního projektu SPACE/TRAVELOGUE zaměřeného na sledování mobility performing arts v Evropě.